Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu

Ochrona danych osobowych

Utworzono dnia 04.06.2018

Klienci GZK w Mirczu

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu w związku z świadczeniem usług dla osób fizycznych dotyczących m.in.:

 • dostarczania wody pitnej, odprowadzania ścieków i utrzymywania sieci wodociągowej,

– przetwarza dane osobowe KLIENTÓW.

 

Jeśli jesteście Państwo Klientami GZK w Mirczu i osobami fizycznymi, to niniejsza informacja dotyczy przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 2A, 22-530 Mircze, email: gzk.mircze@wp.pl (dalej GZK w Mirczu lub administrator)  .

Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres GZK w Mirczu lub mailem na konto iod-gzk.mircze@wp.pl

 

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i z jakiego źródła pochodzą?

W zależności od tego z jakich usług będą Państwo korzystać, GZK w Mirczu  może przetwarzać dane osobowe takie jak: Państwa imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres punktu poboru wody, adres do korespondencji, adres e-mail, dane rozliczeniowe (faktury/rachunki/numery kont bankowych), numer klienta, numer telefonu, numer NIP, REGON, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, a także inne dane zawarte we wniosku lub korespondencji kierowanej do GZK w Mirczu.

Państwa dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Państwa (w sytuacji, gdy np. otrzymujemy od Państwa wniosek/pismo, gdy prowadzimy z Państwem korespondencję lub zawieramy z Państwem umowę). Niekiedy możemy otrzymać Państwa dane od innej osoby składającej wniosek (np. od właściciela budynku, inwestora).

 

Jaki jest  cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • zawartej umowy lub działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
 • określenia warunków przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • realizacji usługi przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków,
 • obsługi skarg, reklamacji,
 • zawarcia i realizacji umowy na pozostałe usługi oferowane przez GZK w Mirczu;
 • obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów prawa (w tym Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości) dla celów:
 • związanych z realizacją ustawowych zadań GZK w Mirczu,
 • archiwizacyjnych,
 • rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozrachunków,
 • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 • informowania klientów o własnych usługach,
 • prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby GZK w Mirczu i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,
 • przeprowadzania czynności audytowych oraz,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez GZK w Mirczu w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec GZK w Mirczu, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych;
 • Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu ułatwienia kontaktu z w związku z wykonaniem umowy, załatwieniem sprawy (numer telefonu, adres e-mail). Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in:

 • dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje GZK w Mirczu, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu realizacji płatności,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe w celu likwidacji szkód,
 • firmy archiwizujące,
 • firmy windykacyjne, w celu obsługi zadłużeń,
 • kancelarie prawnicze w celu obsługi prawnej.

 

Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy przez okres:

 • negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Państwo  ostatni raz się z nami kontaktowali w sprawie jej zawarcia, jeśli umowa nie została zawarta,
 • załatwienia Państwa sprawy (skargi, reklamacje, zgłoszenia), a po jej zakończeniu przez okres 3 lat,
 • obowiązywania umowy, następnie 10 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
 • okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez GZK w Mirczu. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości - 6 lat,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub do momentu ustalenia celu, dla którego były przetwarzane.

 

Jakie są konsekwencje nie podania danych?

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych jest brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.

 

Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo żądania od GZK w Mirczu:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Prawo do wycofania zgody:

 • w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie,
 • wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu jej wycofania.

Dla celów dowodowych, GZK w Mirczu prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

 

 

Informacje dodatkowe

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. GZK w Mirczu nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny